1. Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. 

2.Aday memurluk süresi ne kadardır?

Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlar için adaylık süresi, atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Üniversitemizde bir yılını tamamlayan ve adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini başarı ile tamamlayan aday memurlar asıl memur olarak atanmaktadır. (657 sayılı Kanun md.54)

3.Aday Memurluk süresi içerisinde başka bir kuruma geçebilir miyim?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. (657 sayılı Kanun md. 54)

4.Başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmek istiyorum ne yapmam gerek?

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun Ek 8’inci maddesinde belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilirler. (657 sayılı Kanun Ek md. 8 a-b-c-d-e-f)

Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamında da geçici olarak görevlendirme yapılabilmektedir.

5.Öğrenim durumumda değişiklik oldu, birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeme rağmen derece- kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?

657 sayılı Kanuna göre “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamayacağından” (657 sayılı Kanun md. 36/A-12)  emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi aştığınız için durumunuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

6. Üniversitenizde akademik bir kadroya atanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitemiz öğretim üyesi ve diğer öğretim elemanı ilanları Resmi Gazete’de, Kamu İlan  ve üniversitemiz web sitesinde yayımlanmaktadır.

7. Akademik kadrolara atamalar kaç yıllığına yapılmaktadır?

Üniversitemizde;

-Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun uyarınca sürekli,

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna “Amasya Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” gereğince 2 (iki) yıl süreli,

-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ise 1 (bir) yıl süreli atama yapılmaktadır.

6. Hizmet Belgesi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitemizde görev yapmakta olan akademik/idari personelin onaylı hizmet belgesi  talebi için dilekçenin birimi aracılığı  ile  Personel Daire Başkanlığına  gönderilmesi gerekmektedir. Birçok kurum/kuruluş barkodlu e-devlet çıktısını kabul ettiği için ilgililerin belgeyi verecekleri kuruma e-devlet belgesi kabul edilip edilmediğini sorarak kabul ediliyorsa e-devlet hesabından alınan 'HİTAP HİZMET DÖKÜMÜ' belgelerini sunması da mümkündür. 

8. Hususi (Yeşil) Pasaport nasıl alabilirim. 

Personelin kendisine eşine veya  çocuklarına Hususi (Yeşil) Pasaport çıkarabilmeleri için  bulundukları kadro derecesi 1.(birinci),2.(İkinci),3.(Üçüncü) derecelerden biri olmalıdır.

Birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına gönderilecek  dilekçe ekinde  kendisi hariç pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopileri eklenmelidir.  

9.Hizmet (Gri) Pasaport nasıl alabilirim ?       

 Hususi (Yeşil) Pasaport almaya hakkı bulunmayan personelin Rektörlük oluru   veya Fakülte oluru ile   yurtdışı görevlendirmeler için Hizmet (Gri) Pasaportuna başvurabilir.

Birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına gönderilecek  dilekçe ekinde  kendisi hariç pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopilerini  ve kendisi adına hazırlanmış olan Yurtdışı Görevlendirme evrakını eklemelidir.

10.Üniversitenizde göreve başlamadan önce askerliğimi yaptım, izin hakkım var mıdır? 

Askerlik dahil kamu hizmetinizde 1 yılı doldurduğunuz anda 20 gün izin hakkınız doğar. Ancak, izin kullandırmaya yetkili amirinizin uygun bulacağı zamanlarda izninizi kullanabilirsiniz. (657 sayılı Kanun Değ.md.102)

11. Yıllık izin süreleri ne kadar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’inci maddesine göre Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 

Ayrıca yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içeresinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşbakanlığınca idari izinli sayılan süreleri yıllık izine dahil değildir. 

12. Yıllık izin ne zaman kullanılır ve hangi yılları kapsar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103’üncü maddesine göre yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

 13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108/E maddesinde; "memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 (beş) hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72'nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. Bu madde gereğince aylıksız izin almak isteyen personel bir dilekçe ile birimine başvurur ve birim tarafından uygun görülenler Personel Daire Başkanlığına bildirilir.

14. Babalık-Evlilik ve Ölüm izni kaç gündür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesinde memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine 10 (on) gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi  7 (yedi) gün, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 (yedi) gün izin verilir.

15. Süt İzni  Ne Kadar Kullanabilirim ?

Doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. Süt izninin, kadın memurun günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

16. Hangi Hallerde Refakat İzni Alabilirim?

Refakat izni kullanacak personele, talebi üzerine; bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunması ve aynı kişi için aynı tarihte başka bir memurun refakat izni kullanmıyor olması hallerinde aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak refakat izni verilir.

17. Refakat İzni ne Kadar Süre İle Alabilirim?
Refakat izni, en çok üç ay süre ile verilir. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda üç ay daha uzatılabilir. Aynı kişinin aynı hastalığı için verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. ( Aynı kişinin aynı hastalığı için verilecek 6 aylık refakat izni memuriyet süresi boyunca altı ay olarak anlaşılmalıdır.)Bu izin arka arkaya kullanılabileceği gibi farklı zamanlarda da kullanılabilir. Aynı kişinin farklı bir hastalığı için yeniden toplam altı aya kadar refakat izni alınabilir. Yine farklı bir kişinin hastalığında da aynı sürelerle refakat izni alınabilir.
Ayrıca kanunun ilgili  maddesine göre 3 aya kadar verilen refakat izninin gerekli görülmesi halinde aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması sebebiyle, refakat izni süresinin uzatılması için sağlık kurulu raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

18.Yüksek lisans/doktora eğitimimi tamamladım. Ne Yapmalıyım?

Mezun olduğunuza ilişkin onaylı geçici mezuniyet veya diploma örneğinizin görev yaptığınız birime dilekçe ile vermeniz, biriminiz tarafından da Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibakınız yapılarak biriminize gönderilecektir.

19.Doçent unvanı aldım, neden maaşımda bir değişiklik olmadı?

Doçent unvanı aldığınız tarihten itibaren ek ders ücretiniz değişmektedir. Ancak kadroya atamanız gerçekleşmediğinden maaşınızda bir değişiklik olmamaktadır.

20.Yurtiçinde ve yurtdışında "Kısa Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2 a fıkrası)

21.Yurtiçinde ve yurtdışında "Uzun Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2 b fıkrası)

21.Öğretim elemanlarının yurtiçindeki ve yurtdışındaki görevlendirilmeleri nasıl olur?

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı, ve rektörün onayı gereklidir. (Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.3)

22.Öğretim üyesiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

Öğretim üyelerine yurtdışında uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu üniversitede veya 2809 sayılı Kanun kapsamındaki Devlet üniversitelerinde toplam olarak en az altı yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olması şartı aranır. Daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerin yeniden uzun süreli görevlendirilebilmesi için önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmesinden sonra üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alarak görevlendirilecekler için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayarak görevlendirilecekler için en az iki yıl görev yapmış olması gerekir. Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirme süresi bir yılı aşamaz. Bir yılın sonunda öğretim üyesinin isteği üzerine üniversite tarafından gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabilir. Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl görevlendirilenlerin yurtdışında uzun süreli görevlendirmelerinde bu bentte belirtilen hizmet sürelerinin yarısı aranır.(md.5/a)

23. Öğretim  Görevlisiyim yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilirmiyim?

Süreli olarak atanan öğretim görevlileri yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak atanan öğretim görevlileri, öğretim üyelerinin uzun süreli görevlendirilmesinde aranan şartları sağlamaları halinde uzun süreli görevlendirilebilirler.(md. 5/b)

24. Araştırma Görevlisiyim yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilirmiyim?

2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla bir yıla kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda iki yılı geçemez. 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlileri, üniversiteye döndüklerinde mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirebilecek yeterli çalışma süresine sahip olması hususu gözetilerek üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla altıaya kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda bir yılı geçemez. (Md. 5/c)

25.Hangi görevlendirmelerde mecburi hizmet yüklenir.

Yurtdışında üç ay ve daha fazla süreyle görevlendirilen öğretim elemanlarına genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenir. Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarının aylıklı veya aylıksız görevlendirilmesi, öğretim elemanının burs veya ücret sağlayıp sağlamadığı ve temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.(md.5/e)

26. Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ayrıca sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemeleri zorunludur. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen hallerde Mal Bildirimlerini görev yaptıkları birime teslim ederek, birimler yazı ile Personel Daire Başkanlığına göndermelidir. 

27. Banka Promosyon ödemesi almak için ne yapmalıyım?

Üniversitemiz ile anlaşmalı Banka arasında yapılan Kamu Kurumları Maaş Ödemesi Protokolü kapsamında yılda iki kez (Mayıs ve Kasım ayı) promosyon almayan personeller bankaya bildirilir. Takibi Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kişinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

28. 1416 sayılı Kanun ile Üniversiteniz adına yurtdışında lisansüstü eğitimimi tamamladım. Ne yapmalıyım?

Yurt dışındaki öğrenimlerini yasal süresi içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıkları tarihten itibaren en geç iki ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır. Görev talebinde bulunan öğrencilerin başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde  “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesin ”de belirten kriterleri sağlıyorsa Dr.Öğr.Üyesi sağlamıyorsa Öğretim Görevlisi kadrosuna  ataması yapılarak başlatılır.