Mevzuat

KANUNLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER:

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hakkında Genel Yönetmelik

Kadro İhdası Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanaların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 YÖNERGELER

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (15.02.2017 YÖK. Kurul )

Amasya Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

2547 Sk. 50-d' den 33-a' ya Geçiş Kriteri ( YÖK Yürütme Kurulunun 18.05.2017 Tarihli Toplantısı )