GÖREVLER

AKADEMİK PERSONEL ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ;

 1. 2547 sayılı Kanunun 26., 24., 23., 31., 33/a -50/d maddelerine göre “Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi” kadrosuna İlk Defa-Açıktan-Naklen-Kurum İçi Yükseltilen akademik personelin atama işlemlerinin yapılması ve ilgili tüm birimlere/kurumlara bildirilmesi ve NETİKET/HİTAP girişlerinin yapılması,

 2. İlk Defa veya Açıktan(Yeniden) ataması yapılacak akademik personelin Arşiv Araştırma yazışmalarının yürütülmesi,

 3. Açıktan(Yeniden) veya Naklen Ataması yapılan akademik personelin gelen özlük dosyalarının incelenmesi, NETİKET/HİTAP girişlerinin yapılması ile gönderilen özlük dosyalarının yazışmaları,

 4. Görev süresi uzatımı (2547 Sayılı Kanunun 50/d, 33/a, 31. ve 23. maddeleri gereği yeniden atanmalarının yapılması NETİKET’e işlenmesi,

 5. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlileri ile 33/a. maddesi uyarınca atamalarının yapılması,

 6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), atamalarının yapılması NETİKET/HİTAP girişlerinin yapılması,

 7. Milli Eğitim Bakanlığınca 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre atamalarının yapılması ve ilgili Bakanlığa bildirilmesi ile Mecburi Hizmet Takibi / Yazışmaları,

 8. 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca araştırma görevlilerinin Üniversitemize iade işlemlerinin YÖK ve ilgili üniversite ile yazışmalarının yürütülmesi ve atamalarının yapılması,

 9. 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere devrolan/devredilecek araştırma görevlilerinin YÖK ve ilgili üniversiteler ile nakil/ayrılış yazışmalarının yürütülmesi,

 10. 657 sayılı Kanun uyarınca ilgili birimlerden gelen akademik personelin ücretli ve ücretsiz izin (Doğum-Analık-Askerlik v.b.) Rektör onaylarının alınması ve yazılarının ilgili birimlere bildirilmesi,

 11. 663 sayılı Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Yönetici olarak görev yazışmalarının yürütülmesi ve NETİKET/HİTAP girişlerinin yapılması,

 12. Akademik personelin Emekliliğe sevki ve Vefat sonrası işlemlerinin yürütülmesi,

 13. Akademik personelin mecburi hizmet işlemlerinin yürütmesi,

 14. Aylık kademe ve derece terfiler,

 15. Sigortalı hizmet, yüksek lisans, doktora, hazırlık sınıfı, askerlik hizmetlerinin değerlendirme intibaklarının yapılması,

 16. Başka kurumlara nakil / muvafakat işlemleri,

 17. Birimlerde görev yapan akademik personelin kişisel bilgilerindeki değişiklerle ilgili işlemlerin yapılması,

 18. Birimlerde görev yapan akademik personelin Pasaport - Görev Yeri Belgesi - Hizmet Belgesi taleplerinin verilmesi,

 19. Üniversitemizde emekli olan akademik personelin Pasaport – İlgili Makama -  taleplerinin verilmesi,

 20. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması,

 21. HİTAP (Hizmet Takip Programı)’na veri girişlerinin yapılması ve e-posta aracılığıyla gelen bildirimlerin yapılması,

 22.  Personel Özlük İşleri Programına veri girişlerinin yapılması,

 23. Ceza alan akademik personele ait bilgilerin YÖKSİS ve Personel Programına kayıt işleminin yapılması,

 24. Akademik personelin OHAL yazışmaları ve işlemlerinin yürütülmesi,

 25. Akademik personelin soruşturma evraklarının YÖK'e ve ilgili kurumlara bildirilmesi,

 26. Akademik personelin mal bildirimleri yazışmalarının yapılması,

 27. Doğum yardımı işlemleri,

 28. Ödül İşlemlerinin yürütülmesi,

 29. Profesörlük kadrosuna atananların Profesörlük Belgelerinin hazırlanıp gönderilmesi,

 30. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Anket Veri Girişlerinin YÖKSİS’e işlenmesi,

 31. Amirinin Verdiği Diğer Görevler.

GÖREVLER

AKADEMİK PERSONEL KADRO, İLAN VE GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ;

 

 1. Akademik kadro taleplerinin alınması (Norm kadro yönetmeliğine uygun) ve kadro aktarma işlemlerinin yapılması (ÜYK-SENATO-YÖKSİS)

 2. Akademik Kadro sistem girişlerinin yapılması (YÖKSİS, E-UYGULAMA ve NETİKET)
 3. Maliye Bakanlığı (E-Bütçe), ve (E-Uygulama) sistemlerine üçer aylık dönemlerde veri girişi yapılması,
 4. Akademik kadro derece değişikliği işlemlerini yürütmek ve sistem girişlerini yapmak,
 5. Öğretim üyesi ilan işlemlerini yapmak, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurularda istenilen evrakları teslim almak.
 6. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının ilan işlemlerini yürütmek,
 7. Öğretim elemanı ilanlarının Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlaması işlemlerini yürütmek,
 8. 2547 S. K.  60/a  ve 60 /b maddesi gereğince kadro işlemlerini yürütmek,
 9. 2547 S. K. 34. maddesi gereğince yabancı uyruklu personelin kadro ve sözleşme işlemlerini yürütmek,
 10. Üniversitemizden ayrılan akademik personelin kadro boşaltma (YÖKSİS, E-Uygulama, Kadro Defteri) veri girişlerini yapmak,
 11. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan Araştırma Görevlilerinin kadro, görevlendirme (2547 S.K. 35. ve 39. madde), Mecburi Hizmet işlemlerini yürütmek,
 12. Öncelikli Alan kapsamında atanan Araştırma Görevlilerinin kadro, görevlendirme (2547 S.K. 35. ve 39. madde) işlemlerini yürütmek,
 13. Tıpta Uzmanlık (TUS) kapsamında atanan Araştırma Görevlilerinin kadro, 2547 S.K. 39. maddesi ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 14. 1416 Sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz adına yurt dışında lisansüstü eğitim görenlerin kadro işlemlerini yürütmek,
 15. Akademik Personelin 2547 S. K. Gereğince 13/b-4, 38, 39, 40/b, 40/d maddeleri gereğince görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 16. Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 17. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 18. Personel Özlük İşlemleri (NETİKET) programına veri girişi yapmak,
 19. Sağlık Personeli Takip Sistemine (SPTS) veri girişi yapmak,
 20. Akademik personel ile ilgili istatistiki verileri tutmak,
 21. Akademik personelin YÖKSİS giriş şifrelerinin teminini sağlamak,
 22. Her ay yurt dışı görevlendirmelerini YÖK’e bildirilmesi,
 23. Rektör ve Rektör Yardımcısı ataması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 24. Dekan, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Müdür ataması işlemlerini yürütmek,
 25. AraştırmaveUygulamaMerkeziMüdürüatanmasıileilgiliişveişlemlerinyürütmek,
 26. Rektörlüğümüzde oluşturulan Komisyonların görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmaların yürütülmesi,
 27. Amirin verdiği diğer görevler.
 28. Doktora sonrası Sözleşmeli Araştırmacı çalıştırılmasına ilişkin işlemler.

GÖREVLER

İDARİ PERSONEL ATAMA VE KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ;

 1. Atama İşlemleri (657 sayılı kanuna tabi),
 2. Aday Memurların Yetiştirilmesi ve Hizmet İçi Eğitimi,
 3. Asalet Tasdiki,
 4. Geçici Görevlendirme,
 5. Sürekli İşçi Alım İşlemleri,
 6. Kadro Boşaltma İşlemleri,
 7. İntibak (öğrenim değerlendirmesi, hizmet birleştirmesi),
 8. Aylık Terfi İşlemleri,
 9. 8 yıllık olumlu sicil çalışmaları,
 10. Yan ödeme,
 11. E-Bütçe Maliye Bakanlığı,
 12. E-Uygulama (DPB),
 13. Askerlik-Emeklilik işlemleri,
 14. Dolu-Boş Kadro Değişikliği, Tenkis-Tahsis işlemleri,
 15. Hitap veri girişi işlemleri,
 16. Özlük işleri programı veri girişi işlemleri,
 17. Mal Bildirimleri yazışmaları,
 18. OHAL yazışmaları,
 19. Muhtelif YÖK ve Bakanlık yazışmaları,
 20. İdari Personel izin işleri (doğum-ücretsiz izin)
 21. Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı işlemleri,
 22. Kuruma gelen personelin dosyasının incelenerek eksik evrakların kurumdan istenmesi,
 23. 4982 sayılı Bilgi edinme hakkı kanunu gereğince istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması,
 24. Doğum yardımı işlemleri,
 25. Evrakların Dosyalanması
 26. Dosya Alma-Açma-Gönderme İşlemleri
 27. Özlük Dosyası Çık İşlemleri
 28. Amirinin Verdiği Diğer Görevler. 

GÖREVLER

SEKRETERLİK;

 1. Maaş İşlemleri
 2. SGK (MOSİP / Görev Tazminatları) İşlemleri,
 3. SGK (MOSİP / Ek Karşılık) İşlemleri,
 4. Bütçe Hazırlama ve Bütçe İş ve işlemlerinin yürütmesi (E-BÜTÇE),
 5. Sistemden Personel İzinlerinin Düzeltilmesi,
 6. WEB Sayfasının Düzenlenmesi,
 7. Kamu Görevinden Çıkarılanların ve iade edilenlerin İsim Listesi Tutulması,
 8. Personel Geçiş Sistemi Takip ve Düzenlenmesi,
 9. Amirinin Verdiği Diğer Görevler.
 1. 2547 sayılı Kanunun 26., 24., 23., 31., 33/a -50/d maddelerine göre “Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi” kadrosuna İlk Defa-Açıktan-Naklen-Kurum İçi Yükseltilen akademik personelin atama işlemlerinin yapılması ve ilgili tüm birimlere/kurumlara bildirilmesi ve NETİKET/HİTAP girişlerinin yapılması,