GÖREVLER

AKADEMİK PERSONEL ATAMA BÜROSU;

 1. Akademik Personel atama işlemlerinin yürütülmesi,
 2. Görev süresi uzatımı (2547 Sayılı Kanunun 50 / d, 33 / a, 31 ve 23. maddeleri gereği yeniden atanmalarının yapılması,
 3. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlilerinin  33. maddesi uyarınca atamalarının yapılması,
 4. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), atamalarının yapılması,
 5. 1416 sayılı kanuna göre atamalarının yapılması,
 6. 2547 sayılı kanun'un 35. maddesi uyarınca kadroları Üniversitemize devrolan/devredilen araştırma görevlilerinin işlemlerinin yürütmesi ve atamalarının yapılması,
 7. Akademik personelin ücretli ve ücretsiz izin (Doğum-Analık-Askerlik v.b.) onaylarının alınması ve yazışmaları,
 8. Akademik personelin Emekliliğe sevki ve Vefat sonrası işlemlerinin yürütülmesi,
 9. Mecburi hizmet işlemlerinin yürütmesi,
 10. Aylık kademe ve derece terfiler,
 11. Sigortalı hizmet, yüksek lisans, doktora, hazırlık sınıfı, askerlik hizmetlerinin değerlendirme intibaklarının yapılması,
 12. Başka kurumlara nakil / muvafakat işlemleri,
 13. Birimlerde görev yapan akademik personelin kişisel bilgilerindeki değişiklerle ilgili işlemlerin yapılması,
 14. Birimlerde görev yapan akademik personelin Pasaport - Görev Yeri Belgesi - Hizmet Belgesi taleplerinin verilmesi,
 15. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması,
 16. HİTAP, Personel Özlük İşleri Programlarının veri tabanına veri girişlerinin yapılması,
 17. Ceza alan akademik personele ait bilgilerin YÖKSİS ve Personel Programına kayıt işleminin yapılması,
 18. Akademik personelin OHAL yazışmaları ve işlemlerinin yürütülmesi,
 19. Akademik personelin soruşturma evraklarının  YÖK'e ve ilgili kurumlara bildirilmesi,
 20. Akademik personelin mal bildirimleri yazışmalarının yapılması,
 21. Amirinin Verdiği Diğer Görevler.  

GÖREVLER

AKADEMİK PERSONEL KADRO VE İLAN BÜROSU;

 1. Akademik kadro taleplerinin alınması (Norm kadro yönetmeliğine uygun) ve kadro aktarma işlemlerinin yapılması (ÜYK-YÖKSİS),
 2. Akademik kadro sistem girişlerinin yapılması (YÖKSİS, E-UYGULAMA, NETİKET),
 3. Maliye Bakanlığı (E-Bütçe) ve (E-Uygulama) sistemlerine üçer aylık dönemlerde veri girişi yapılması,
 4. Akademik kadro derece değişikliği işlemlerini yürütmek ve sistem girişlerini yapmak,
 5. Öğretim Üyesi ilan işlemlerini yapmak, Profösör ve Doçent kadrolarına başvurularda istenilen evrakları teslim almak,
 6. Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanlarının ilan işlemlerini yürütmek,
 7. Öğretim elemanı ilanlarının Resmi Gazetede ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanması işlemlerini yürütmek,
 8. 2547 S.K. 60/a maddesi gereğince kadro işlemlerini yürütmek,
 9. 2547 S.K. 34. maddesi gereğince yabancı uyruklu personelin kadro ve sözleşme işlerini yürütmek,
 10. Üniversitemizden ayrılan akademik personelin kadro boşaltma (YÖKSİS, E-Uygulama, Kadro Defteri) veri girişlerini yapmak,
 11. Öğretim Üyesi yetiştirme programı (ÖYP) kapsamında atanan Araştırma Görevlilerinin kadro, görevlendirme (2547 S.K. 35. Ve 39. madde),
 12. Öncelik alan kapsamda atanan Araştırma Görevlilerinin kadro, görevlendirme (2547 S.K. 35. ve 39. madde) işlemlerini yürütmek,
 13. Tıpta Uzmanlık (TUS)kapsamında atanan Araştırma Görevlilerinin kadro, 2547 S.K. 39. maddesi ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 14. 1416 SK Üniversitemiz adına yurt lisansüstü eğitim görevlerin kadro işlemlerini yürütmek,
 15. Akademik personel 2547 SK 13 / b-4, 37,38,39,40 / b, 40 / d düzenlemeler gereğince görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 16. Kurumlar arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nin ilgili görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 17. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu'nun 7. maddesi görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 18. Enstitü için jüri görevlendirmeleri yürütmek,
 19. Personel Özlük İşleri (NETİKET) programına veri kullanımı yapmak,
 20. Sağlık personeli takip sistemi 'ne (SPTS) veri kullanımı yapmak,
 21. Elektronik Kamu Bilgi Sistemi 'ne (KAYSİS) veri kullanımı yapmak,
 22. Akademik personel ile ilgili istatisliki beslemek,
 23. Akademik personelin YÖKSİS giriş şifrelerinin teminini sağlamak,
 24. Her ay yurtdışı görevlendirmelerini YÖK'e bildirilmesi,
 25. Rektör ve Rektör Yardımcısı ataması ile ilgili işlemlerin yürütmesi,
 26. Dekan, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Ensititü Müdür ataması işlemlerinin yürütülmesi,
 27. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ataması ile ilgili iş ve yürütmek,
 28. Rektörlüğümüzde komisyonlarının görevlendirmeleri il ilgili yazışmalar yapılması,
 29. Amirinin Verdiği Diğer Görevler.

GÖREVLER

İDARİ ATAMA BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER;

 1. Atama İşlemleri (657 sayılı kanuna tabi),
 2. Aday Memurların Yetiştirilmesi ve Hizmet İçi Eğitimi,
 3. Asalet Tasdiki,
 4. Geçici Görevlendirme,
 5. Sürekli İşçi Alım İşlemleri,
 6. Kadro Boşaltma İşlemleri,
 7. İntibak (öğrenim değerlendirmesi, hizmet birleştirmesi),
 8. Aylık Terfi İşlemleri,
 9. 8 yıllık olumlu sicil çalışmaları,
 10. Yan ödeme,
 11. E-Bütçe Maliye Bakanlığı,
 12. E-Uygulama (DPB),
 13. Askerlik-Emeklilik işlemleri,
 14. Dolu-Boş Kadro Değişikliği, Tenkis-Tahsis işlemleri,
 15. Hitap veri girişi işlemleri,
 16. Özlük işleri programı veri girişi işlemleri,
 17. Mal Bildirimleri yazışmaları,
 18. OHAL yazışmaları,
 19. Muhtelif YÖK ve Bakanlık yazışmaları,
 20. İdari Personel izin işleri (doğum-ücretsiz izin)
 21. Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı işlemleri,
 22. Kuruma gelen personelin dosyasının incelenerek eksik evrakların kurumdan istenmesi,
 23. 4982 sayılı Bilgi edinme hakkı kanunu gereğince istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması,
 24. Amirinin Verdiği Diğer Görevler.

GÖREVLER

EMEKLİLİK - SİCİL VE ARŞİV BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER;

 1. Evrakların Dosyalanması
 2. Dosya Alma-Açma-Gönderme İşlemleri
 3. Özlük Dosyası Çık İşlemleri
 4. Amirinin Verdiği Diğer Görevler. 

GÖREVLER

SEKRETERLİK;

 1. Maaş İşlemleri
 2. SGK (MOSİP / Görev Tazminatları) İşlemleri,
 3. SGK (MOSİP / Ek Karşılık) İşlemleri,
 4. Bütçe Hazırlama ve Bütçe İş ve işlemlerinin yürütmesi (E-BÜTÇE),
 5. Sistemden Personel İzinlerinin Düzeltilmesi,
 6. WEB Sayfasının Düzenlenmesi,
 7. Kamu Görevinden Çıkarılanların ve iade edilenlerin İsim Listesi Tutulması,
 8. Personel Geçiş Sistemi Takip ve Düzenlenmesi,
 9. Amirinin Verdiği Diğer Görevler.